باسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خراسان، در شهریور ماه 1377 با انجام اولین دوره انتخابات رسما به عنوان هفتمین کانون وکلای مستقل کشور با عضویت وکلا و کارآموزان سه استان خراسان رضوی و شمالی و جنوبی عضو کانون خراسان شروع به کار کرد و تاکنون 11 دوره انتخابات هیات مدیره در این کانون برگزار شده است.

کانون های وکلای دادگستری مستقل ایران

تاکنون 26 کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور تشکیل شده اند، که به ترتیب تاریخ تأسیس عبارتند از :

1-کانون وکلای دادگستری مرکز                                                     1309

2-کانون وکلای دادگستری فارس                                                    1315

3-کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی                                  1326

4-کانون وکلای دادگستری اصفهان                                                1375      

5-کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی                                   1376

6-کانون وکلای دادگستری مازندران                                              1376

7-کانون وکلای خراسان                                                                  1377

8- کانون وکلای دادگستری گیلان                                                 1378

9- کانون وکلای دادگستری خوزستان                                            1381

10- کانون وکلای دادگستری قزوین                                                1381

11-کانون وکلای دادگستری کرمانشاه                                             1382

12-کانون وکلای دادگستری همدان                                                1383

13- کانون وکلای دادگستری قم                                                     1385

14- کانون وکلای دادگستری زنجان                                                1385

15- کانون وکلای دادگستری کردستان                                           1385

16- کانون وکلای دادگستری گلستان                                             1386

17- کانون وکلای دادگستری مرکزی(اراک)                                       1386

18- کانون وکلای دادگستری اردبیل                                               1386

19- کانون وکلای دادگستری بوشهر                                               1387

20- کانون وکلای دادگستری لرستان                                              1389

21- کانون وکلای دادگستری کرمان                                                1389

22- کانون وکلای دادگستری البرز                                                  1390

23- کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری                          1391

24- کانون وکلای دادگستری یزد                                                   1395

25- کانون وکلای دادگستری ایلام                                                 1395

26- کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی                                   1400

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا 

همه 26 کانون وکلای دادگستری مستقل کشور در اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا که در سال 1382 تشکیل شده است، عضو هستند.

تشکیل کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی

در تاریخ 30 تیر 1400 با برگزاری اولین دوره انتخابات هیات مدیره، کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی مستقلا تشکیل و وکلا و کارآموزان وکالت شهرستان های استان خراسان شمالی تحت پوشش این کانون مستقل قرار گرفتند و از کانون وکلای دادگستری خراسان منتزع شدند.

بر این اساس، در حال حاضر فقط وکلا و کارآموزان وکالت استان های خراسان رضوی و جنوبی تحت پوشش کانون وکلای دادگستری خراسان (رضوی و جنوبی) هستند.

شهرستان های استان های خراسان رضوی و جنوبی

 

الف- استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد:

 

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

1

مشهـــد

10

جوين

19

زبرخان و قدمگاه

28

 قوچـــان

2

بردسکن

11

چناران

20

سرولايت

29

 کلات

3

باخــــرز

12

خواف

21

سبــزوار

30

 کاشمـــر

4

بجستان

13

خليل آباد

22

سرخــس

31

کوهسرخ

5

تايباد

14

خوشاب

23

ششتمد

32

 گنابـــاد

6

تربت جام

15

درگز

24

صالح آباد

33

گلبهار

7

تربت حيدريه

16

داورزن

25

طرقبه و شاندیز

34

لطف آباد درگز

8

تخت جلگه

17

رشتخوار

26

 فيض آباد

35

ميان جلگه

9

جغتای

18

زاوه

27

فريمـــان

36

نيشابـــور

 

ب- استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند:

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

1

بيرجنـــد

8

درميان

2

 قاينـــات

9

سرايان

3

نهبنـــدان

10

زيرکوه

4

سربيشه

11

بشرويه

5

خوسف

12

 فـــردوس

6

خضری

13

طبس

7

حاجی آباد

14

دست گردان