صندوق حمایت وکلا

 

           

نماینده هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان
جهت شرکت در مجامع صندوق حمایت وکلا:

  • آقای دکتر محمدکاظم عمارتی

نماینده و مسئول صندوق حمایت وکلا
درکانون وکلای دادگستری خراسان:

  • آقای مهدی عامری مقدم