دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان


 

الف - شعبه اول دادگاه انتظامی:

آقای غلامحسین خوش طینت (رئیس شعبه اول)

اعضای اصلی شعبه اول:

آقای حسن صادقی

آقای رضا کامل نیا

 

♦      ♦      ♦      ♦      ♦     ♦      ♦

ب - شعبه دوم دادگاه انتظامی:

آقای جواد اعظم صادقی (رئیس شعبه دوم)

اعضای اصلی شعبه دوم:

آقای حسن ساختمانی

آقای قاسم ناظمی

 

♦      ♦      ♦      ♦      ♦     ♦      ♦

ج - شعبه سوم دادگاه انتظامی:

آقای شهاب ضرغامی (رئیس شعبه سوم)

اعضای اصلی شعبه سوم:

آقای حمید نیکو

خانم فائقه حسینی طباطبایی

 

♦      ♦      ♦      ♦      ♦     ♦      ♦

د - شعبه چهارم دادگاه انتظامی:

آقای دکتر حمیدرضا میرزاجانی (رئیس شعبه چهارم)

اعضای اصلی شعبه چهارم: 

آقای رضا وفایی

آقای محمدتقی صفاری

 

♦      ♦      ♦      ♦      ♦     ♦      ♦

هـ - شعبه پنجم دادگاه انتظامی:

خانم فاطمه لقمانی نژاد (رئیس شعبه پنجم)

اعضای اصلی شعبه پنجم:

آقای حسین کاظمی

خانم ویدا خلیلی دوست تمام

 

♦      ♦      ♦      ♦      ♦     ♦      ♦