نمایندۀ کانون وکلای دادگستری خراسان
در شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا

 

           
  • آقای دکتر سید محسن حسینی پویا