مرکز رفاهی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

 رئیس:

  • آقای حسن رضا انتظار یزدی

اعضا:

  • آقای جلال موسوی

  • آقای مهدی حق خواه

  • آقای علی نظام خواه

  • آقای حسین امین داور

  • آقای سعید رضوانی