دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

 
           

 

دادستان انتظامی:

 • آقای حسن حسن زاده

معاون دادسرای انتظامی:

 • آقای محسن ذوقدار

دادیاران دادسرای انتظامی:

 • آقای علی موشکاف
 • آقای محمود خوشخو
 • آقای رضا احسانی
 • آقای حسین معصومی
 • آقای احمد محسنیان
 • خانم فاطمه احمدی
 • خانم حمیرا امانیان
 • خانم فاطمه عربشاهی
 • آقای رضا راد
 • آقای علی طلعتی
 • خانم اسماء موسوی
 • آقای ابوذر ابراهیم زاده 

دادیار اجرای احکام:

 •  آقای حسین لاری