حوزه های قضایی استان خراسان شمالی

دادگستری بجنورد : آدرس

روبروی پلیس راه مجتمع قضایی امام خمینی

تلفن : 2-2740190-0583

 

خراسان شمالی

 تلفن

 دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد

058-32236406-8

 دادگستری فاروج

058-38224524

 دادگستری اسفراین

058-37222084-5

 دادگستری مانه و سملقان 

058-34222211-3

 دادگستری جاجرم

058-33223750-1

 دادگستری رازو جرگلان

058-35224994-5

 دادگستری شیروان

058-36242888-9